Obchodní průzkumy pro vývoj software namísto výstřelu do tmy

itservice6-sep2
Photo by Maarten van den Heuvel on Unsplash

Pokud jste někdy přemýšleli o vývoji vlastní webové nebo mobilní aplikace, určitě jste si položili otázky typu: “Proč se pouštět právě do tohoto projektu? Jak minimalizovat riziko, že můj projekt bude neúspěšný?” Možná jste již několik aplikací vytvořili, ale výsledky ne vždy dopadly dle vašich představ,  a tak si kladete otázku: “Používám vhodné metody a vhodným způsobem pro průzkum?” Kdo si ji neklade, měl by začít. 

Vývoj software vyžaduje jasnou strategii a plán. Rozhodování na základě pocitologie obvykle vede k projektům, které ani nezačnou, skončí někde v půlce a nebo nesplní očekávání. Ve větší či menší míře se jedná o utopené náklady.

Existuje celá řada přístupů, které vám pomohou získat cenné informace o vašem produktu. Výsledek analýzy těchto informací pak může být rozhodující o úspěchu produktu. Pod produktem si zde můžete představit například webovou či mobilní aplikaci. 

V tomto článku se podíváme na pět přístupů: Wardleyho mapy, SWOT, BMC, Lean Canvas a GAP analýzu. Tyto metody jsou popsány ve vztahu k produktu, ale mohou se stejně tak použít pro celý podnik. Některé jsou vhodnější pro strategii a jiné pro plán. Každý z nich však může poskytnout cenné informace o aspektech zkoumané oblasti z jiného úhlu pohledu. 

Projdeme si jejich základní faktory a následně si představíme i jejich praktické uplatnění pro vývoj software. 


„Co získáme použitím jednotlivých metod?“

Wardleyho mapy

SWOT analýza

 • Znamená “Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats” a zaměřuje se na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb produktu.
 • Je užitečná pro plánování strategií, protože umožňuje identifikovat kvalitativní oblasti, které mohou a mají být vylepšeny.
 • Tento přístup pomůže zaměřit se na posílení silných stránek a omezení negativního dopadu slabých stránek a hrozeb.
 • SWOT analýza (Jan Petrtyl) zahrnuje více detailů s referencemi na případové studie.

BMC analýza

 • “Business Model Canvas” poskytuje nástroj pro systematické mapování klíčových aspektů obchodního modelu.
 • Umožňuje lépe pochopit potřeby zákazníků, optimalizovat zdroje a snížit náklady a ve výsledku zlepšovat konkurenceschopnost na trhu.
 • Pomáhá lépe porozumět obchodnímu modelu a potenciálu nových projektů.
 • Kam dál? Mrkněte na Business model canvas vyladěný na 100% (Zdeněk Klusák).

Lean Canvas

 • Umožňuje identifikovat klíčové prvky obchodního modelu, jako jsou zákaznické segmenty, hodnotová nabídka, klíčové aktivity a náklady.
 • Podobně jako BMC pomáhá firmám lépe pochopit potřeby zákazníků a optimalizovat své zdroje, ale spíše pomocí rychlého testování hypotéz s následnými úpravami produktu.
 • Pomáhá obchodnímu modelu tak, aby bylo možné rychle reagovat na změny na trhu.
 • Praktické ukázky Lean Canvas jsou k dispozici v tomto článku od univerzity MUNI.

GAP analýza

 • Poskytuje rozdíl mezi současným stavem produktu a očekáváními uživatelů a trhu.
 • Pomáhá odstranit mezery a vylepšit produkt tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů a trhu
 • Použitím lze identifikovat oblasti, ve kterých je potřeba produkt zlepšit,
 • Uplatnění představuje například Studie proveditelnosti vč. GAP analýzy (BIM Koncepce).


“V každém případě mají všechny tyto přístupy jednu věc společnou – udělat správné rozhodnutí.”


Jak to lze prakticky uplatnit pro vývoj software?

Obecně se metody zaměřují především obchodní model produktů, ze kterého vychází návazné požadavky i volba technického řešení. 

Wardleyho mapy umožňují vizuálně znázornit příběh produktu a jeho směr i hodnoty v grafu. Může se tedy jednat o skvělý základní stavební kámen, který lze rozvíjet více do hloubky a šířky pomocí ostatních metod. Pomocí map můžeme porovnávat specifikace produktu s aktuálními trendy a inovacemi. 

SWOT analýza se zaměřuje na vnitřní podstatu produktu a jeho okolí. Díky tomu můžeme předejít například hurá akcím a je možné výsledky použít pro porovnání s celkovou strategií. Jednotlivá rizika je vhodné mitigovat volbou primárních a alternativních řešení v rámci rozpočtu na rizika projektu. 

BMC a Lean Canvas se obvykle nepoužívají současně. BMC se hodí například pro přesnější zhodnocení celkového dlouhodobě udržitelného modelu či vodopádový způsob vývoje, zatímco Lean Canvas je vhodný pro rychle měnící se prostředí a agile.

GAP analýzu lze použít k identifikaci mezer a vylepšení existujícího produktu. Při raném stádiu vývoje na zelené louce se proto GAP analýza obvykle neprovádí. Například lze GAP analýzou prozkoumat a zlepšit konverzí poměr na prodejním webu či zjednodušení UX/UI aplikace.

Uvedené přístupy lze kombinovat, což je vhodné provádět dle konkrétních potřeb daného projektu. Výsledkem je obvykle měřitelný podklad pro rozhodnutí, zda vůbec webovou či mobilní aplikaci realizovat a jakým způsobem. Rovněž lze uvedené analýzy použít na dílčí části vývoje software, jako je například srovnání alternativních řešení při průzkumu, vhodnost a způsob návrhu či refactoringu. Kombinace metod může probíhat například v pořadí, které je zde uvedeno, tedy od strategické po operativní úroveň (tzv. “shora-dolů”).


Pojďme si to shrnout

Všechny tyto metody mají své výhody a může být účinné použít je v závislosti na konkrétní situaci. Proto si dobře rozmyslete, jaký přístup či kombinaci použijete, aby byl váš produkt co nejúspěšnější. Je vhodné poskládat tým odborníků s potřebnou specializací v daném oboru, kteří průzkum provedou z různých úhlů pohledu. Výstupy je třeba transparentně komunikovat s celým týmem a průběžně je revidovat. Použití těchto metod vám pomůže získat cenné informace o vašem produktu a určit, jak ho vylepšit, aby vyhovoval potřebám uživatelů a trhu.

Pokud vás jednotlivé přístupy zajímají více, doporučujeme projít uvedené odkazy, které zahrnují řadu praktických ukázek.